Kompleks Banjska lepotica

STAMBENI OBJEKAT ZA VIŠEPORODIČNO STANOVANjE,
SPRATNOSTI Pr+1+Pk I SEDAM STAMBENIH OBJEKATA SPRATNOSTI Pr+1

Lokacija koja je predviđena za izgradnju ovim projektom nalazi se u zoni šireg centra Vrnjačke Banje. Katastarska parcela br.3033/1 K.O. Vrnjačka Banja obuhvaćena je PGR Vrnjačke Banje i nalazi se u okviru urbanističke celine V3. Namena prostora proizilazi direktno iz Plana generalne regulacije Vrnjačke Banje. Katastarska parcela br.3033/1
K.O.Vrnjačka Banja nalazi se u zoni MEŠOVITE NAMENE „M“.

horizontalna projekcija objekta na parcelu/površina parcele

(7× 94,21m²)+219,45m²=878,92m²

878,91/2939×100%=29,91% < 30 %

bruto razvijena površina objekta/površina parcele

Tipski objekat Pr+1:       

Prizemlje:                         94,21 m²

Sprat:                                94,21 m²

Ukupno Pneto =              188,42 m²

             

 

Stambeni objekat Pr+1+Pk

Prizemlje:                         219,45 m²

Sprat:                                219,45 m²

Potkrovlje:                        219,45 m²

Ukupno Pneto =              658,35 m²

 

(7×188,42)+658,35= 1.977,29m²

2939 / 658,35 = 1,49      K=1,49

Objekat u nizu sa dve stambene jedinice, spratnosti Pr+1 (prizemlje i sprat), sa dve (2) stambene jedinice

23 PM u okviru građevinske parcele/kompleksa.

Od toga za predmetni objekat su neposredno ispred objekta projektovana dva parking mesta (po jedno za svaki stan).

 

14PM – za objekte u nizu

8PM – za slobodnostojeći objekat

1PM – za osobe sa posebnim potrebama

Ukupno: 14PM+8PM+1PM = 23PM

PRISTUP LOKACIJI I NAČIN REŠENjA PARKIRANjA

Pristup lokaciji u širem smislu uslovljen je režimom saobraćaja u ulici Pribački put sa dvosmernim kretanjem i određenom saobraćajnom signalizacijom u širem potezu. Parcela i pristup lokaciji su naslonjeni na javnu površinu. Iz ulice Pribački put istočnom granicom parcele nalazise interni pristupni put širine od 4,0m, koji predstavlja internu saobraćajnicu kolsko-pešačkog tipa za pristup predmetnoj parceli, parking mestima u dubini lokacije i pristup pešaka.

U kompleksu je u skladu sa zadatim parametrima a imajući u vidu broj stambenih jedinica projektovano ukupno 14PM+8PM+1PM=23PM koja su na parceli raspoređena prema grafičkom prilogu iz situacionog rešenja u skladu sa saobraćajnim rešenjem.

Pristup lokaciji u pešačkom smislu projektovan je kao zajednički sa ekonomski internom saobraćajnicom, a u skladu sa Pravilnikom o tehničkim standardima planiranja, projektovanja i izgradnje objekta kojima se osigurava nesmetano kretanje osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama. S obzirom da je lokacija uslovno ravna i da se ne planira izgradnja podzemnih etaža, prostor u prizemlju objekta može se okarakterisati kao nesmetan za kretanje.

Jedno od predviđenih parking mesta predviđeno je za korišćenje osoba sa posebnim potrebama a u skladu sa obračunom od min 5% od ukupnog broja mesta za parkiranje a minimum 1 parking mesto za osobe sa invaliditetom.